Algemene voorwaarden en reglement

Algemene voorwaarden en reglement Halve Marathon 2024

 1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers 2024
 2. Reglement individuele deelnemers 2024
 3. Algemene voorwaarden Business Runs 2024
 4. Reglement Business Runs 2024

1. Algemene voorwaarden individuele deelnemers 2024

Artikel 1: Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door Stichting Halve Marathon Zwolle in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Zwolse Halve Marathon, bestaande uit de Scania Halve Marathon Zwolle, de Salverda 4 Engelse Mijlen en de Voor Elkaar Zwolle Heroes Run. 
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Halve Marathon Zwolle) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd (bij de Scania Halve Marathon Zwolle is dit 18 jaar, bij de Salverda 4 Engelse Mijlen 12 jaar) te hebben bereikt. Voor de Voor Elkaar Zwolle Heroes Run geldt geen minimale leeftijd.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De betaling geschiedt direct bij inschrijving via iDEAL.

2.3. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is alleen toegestaan per mail aan inschrijvingen@halvemarathonzwolle.nl voor de deelnemer aan de Scania Halve Marathon Zwolle, Salverda 4 Engelse Mijlen en de Voor Elkaar Zwolle Heroes Run. Overdracht aan een andere deelnemer is alleen mogelijk tot één week voor het event. Stuur hierbij de geboortedatum, gehele naam en het mailadres van de nieuwe persoon. Voor de overdracht wordt 5 euro in rekening gebracht middels een eenmalig automatisch incasso. Dit is ook de enige toegestane manier om jouw startnummer over te dragen. Op het startnummer zal de naam van de originele deelnemer gedrukt staan en worden verzonden aan de oorspronkelijke deelnemer, echter komt de nieuwe deelnemer wel onder zijn/haar naam in de uitslagenlijst. Wedstrijdnummers zijn niet overdraagbaar.

2.4. Indien de Deelnemer zich heeft ingeschreven voor de Scania Halve Marathon Zwolle en wil switchen naar de Salverda 4 Engelse Mijlen, dan kan de Deelnemer zich t/m de sluitingsdatum van de inschrijving via een mail aan inschrijvingen@halvemarathon.nl – kosteloos – overschrijven naar de Salverda 4 Engelse Mijlen. Bij overschrijving vindt geen restitutie plaats van het teveel betaalde inschrijfgeld. Overschrijven van de Salverda 4 Engelse Mijlen naar de Scania Halve Marathon Zwolle is niet mogelijk!

2.5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.

2.6. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.

2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

4.2. Wenst de deelnemer dat een bepaalde foto verwijderd moet worden, dan dient de deelnemer hierover contact op te nemen met de organisatie.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1.  De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

5.2. De persoonsgegevens zijn:

a. Bij de inschrijving:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer (indien ingevuld), Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, Bankrekeningnummer, Tenaamstelling van de bankrekening, Startnummer, Gekozen Afstand, Categorie en Betaald Bedrag,

b. Na afloop van het evenement:
Openbaarmaking of de deelnemer daadwerkelijk een afstand van de Zwolse Halve Marathon heeft gelopen,  de gelopen tijd over de gekozen afstand, foto’s en video’s waarop de deelnemer eventueel kan voorkomen.

5.3.  Door deelname aan een van de genoemde evenementen verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het vastleggen van de onder punt 5.2. genoemde gegevens. De Deelnemer wordt hierop geattendeerd tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor een van de afstanden.

5.4. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op databanken van de firma MyLaps. Met deze firma heeft de Stichting Zwolse Halve Marathon een verwerkers overeenkomst, zoals bedoeld in de AVG, gesloten.

5.6. Stichting Zwolse Halve Marathon verklaart dat zij maatregelen heeft genomen om datalekken te voorkomen en de haar ter beschikking gestelde computers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik zoals hacken, virussen en malware.

5.6. Indien een deelnemer eist dat zijn of haar gegevens uit het systeem worden verwijderd dan is dat mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer een verzoek te sturen aan de organisatie.

Artikel 6: Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement individuele deelnemers Zwolse Halve Marathon, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

2. Reglement individuele deelnemers 2024

Artikel 1

De Zwolse Halve Marathon wordt georganiseerd door Stichting Halve Marathon Zwolle

Artikel 2

De Zwolse Halve Marathon wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van World Athletics (WA) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4

De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Artikel 9

Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 10

Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 11

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 12

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

Artikel 13

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn verstrekt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 14

De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 15

De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS BibTag. De bruto-eindtijden worden in de uitslag naar boven afgerond op hele seconden. In het geval van te lopen records en daaraan verbonden records maakt de organisatie ook gebruik van printtijden en hand geklokte tijden. De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform TR19 (artikel 165) van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 16

Elke Deelnemer aan de Zwolse Halve Marathon (21,1 km) die tijdig de finish haalt, maakt kans op ereprijzen. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 17

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 18

Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 19

Bij deelname aan de Halve Marathon Zwolle geldt de volgende limiet: Om 22.15 uur sluit op de Grote Markt de doorgang voor de laatste ronde. Men dient dus voor die tijd te beginnen aan de laatste ronde van ruim 6 kilometer. De finish sluit om 23.00 uur. Dit in verband met de veiligheid die na dit tijdstip niet meer te garanderen valt vanwege het toestromende uitgaansverkeer. Voor de 4 Engelse Mijlen geldt geen tijdslimiet, maar is het wel mogelijk dat de deelnemer door de organisatie wordt tegengehouden omdat de lopers van de Zwolse Halve Marathon over hetzelfde parcours gaan en deze dan voorrang hebben.

Artikel 20

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie en/of kledingvervoer. De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt. Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 21

Het volgen van de wedstrijd in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is verboden.

Artikel 22

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

3. Algemene voorwaarden Business Runs 2024

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.  Evenement: het door Stichting Halve Marathon Zwolle in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Halve Marathon Zwolle, bestaande uit de Scania Halve Marathon Zwolle en de Salverda 4 Engelse Mijlen. 

b.  Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c.  Team: een groep van minimaal drie en ten hoogste vijf Deelnemers.

d.  Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.

e.  Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.

f.   Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Halve Marathon Zwolle) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelnemende Bedrijven; Teams

2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

a.  Rechtspersonen die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

b.  Ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

c.  Publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.

2.3. Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met een of meer Teams van minimaal drie en ten hoogste vijf Deelnemers per Team.

Artikel 3: Deelnemers

3.1.  Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt (bij de Scania Halve Marathon Zwolle is dit 18 jaar, bij de Salverda 4 Engelse Mijlen 12 jaar. Voor de Voor Elkaar Heroes Run geldt geen minimale leeftijd.).

3.2.  Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld, middels het online inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en indien het Deelnemend Bedrijf akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

3.3.  De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven.

3.4. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden. 

3.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid

4.1.  Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

4.2.  Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

4.3.  De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4.  Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Wij adviseren het Deelnemend Bedrijf om elke Deelnemer sportmedisch te laten keuren.

4.5.  Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6.  Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5: Portretrecht

5.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

5.2. Wenst de deelnemer dat een bepaalde foto verwijderd moet worden, dan dient de deelnemer hierover contact op te nemen met de organisatie.

Artikel 6: Persoonsgegevens

6.1 De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

6.2. De persoonsgegevens zijn:

a. Bij de inschrijving:
Naam , Adres, Postcode, Woonplaats, Nationaliteit, Telefoonnummer (indien ingevuld), Geslacht, Geboortedatum, Emailadres, Bankrekeningnummer, Tenaamstelling van de bankrekening, Startnummer, Gekozen Afstand, Categorie en Betaald Bedrag.

b. Na afloop van het evenement:
Openbaarmaking of de deelnemer daadwerkelijk een afstand van de Halve Marathon Zwolle heeft gelopen, de gelopen tijd over de gekozen afstand, foto’s en video’s waarop de deelnemer eventueel kan voorkomen.

6.3. Door deelname aan een van de genoemde evenementen verklaart de deelnemer akkoord te gaan met het vastleggen van de onder punt 6.2. genoemde gegevens. Het Deelnemend Bedrijf of  Deelnemer wordt hierop geattendeerd tijdens het invullen van het inschrijfformulier voor een van de afstanden.

6.4. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op databanken van de firma MyLaps. Met deze firma heeft Stichting Halve Marathon Zwolle een verwerkers overeenkomst, zoals bedoeld in de AVG, gesloten.

6.5. Stichting Halve Marathon Zwolle, verklaart dat zij maatregelen heeft genomen om datalekken te voorkomen en de haar ter beschikking gestelde computers te beschermen tegen oneigenlijk gebruik zoals hacken, virussen en malware.

6.6. Indien het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer eist dat zijn of haar gegevens uit het systeem worden verwijderd dan is dat mogelijk. Hiertoe dient de deelnemer een verzoek te sturen aan de organisatie.

Artikel 7: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement Business Runs.

4. Regelement Business Runs 2024

Artikel 1

De Halve Marathon Zwolle wordt georganiseerd door Stichting Halve Marathon Zwolle.

Artikel 2

De Halve Marathon Zwolle wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van World Athletics is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4

De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.

Artikel 9

Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 10

Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 11

Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 12

Deelnemers aan de Business Runs starten vanuit een speciaal daartoe ingericht ‘Business startvak’. Start een Deelnemer vanuit een ander startvak (M.u.v. de opgegeven atleten met een wedstrijd licentie deze starten vanuit het wedstrijdvak), dan kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het desbetreffende startvak aanwezig te zijn.

Artikel 13

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn verstrekt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

Artikel 14

De Deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 15

De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van de MYLAPS BibTag. De netto-eindtijden worden in de uitslag naar boven afgerond op hele seconden.

Artikel 16

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.

Artikel 17

Bij deelname aan de Halve Marathon Zwolle geldt de volgende limiet: Om 22.15 uur sluit op de Grote Markt de doorgang voor de laatste ronde. Men dient dus voor die tijd te beginnen aan de laatste ronde van ruim 6 kilometer. De finish sluit om 23.00 uur. Dit in verband met de veiligheid die na dit tijdstip niet meer te garanderen valt vanwege het toestromende uitgaansverkeer. Voor de 4 Engelse Mijlen geldt geen tijdslimiet, maar is het wel mogelijk dat de Deelnemer door de organisatie wordt tegengehouden omdat de lopers van de Zwolse Halve Marathon over hetzelfde parcours gaan en deze dan voorrang hebben.

Artikel 18

Teamuitslag

 1. Elk Team dient uit minimaal drie en ten hoogste vijf lopers te bestaan.
 2. Om in de teamuitslag te worden opgenomen dienen minimaal drie lopers te finishen;
 3. Voor het teamresultaat worden de netto-tijden bij elkaar geteld van de drie snelste lopers van het team.
 4. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de derde loper doorslaggevend.
 5. Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar;
 6. De gelopen tijd wordt bepaald door de netto-tijd die met de MYLAPS BibTag is geregistreerd. Startvertraging zal dus worden verrekend;
 7. Deelnemers die met meer dan één MYLAPS BibTag lopen worden gediskwalificeerd.
 8. Ieder team telt minimaal drie medewerkers en maximaal vijf medewerkers, Per team zijn twee niet medewerkers toegestaan.

Artikel 19

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie en/of kledingvervoer. De Deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt. Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 20

Het volgen van de wedstrijd in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is verboden.

Artikel 21

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.