Copyright informatie

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Stichting Halve Marathon Zwolle en het logo van halvemarathonzwolle.nl, berusten uitsluitend bij Stichting Halve Marathon Zwolle, haar partners en contentleveranciers (hierna tezamen aangeduid als SHMZ). SHMZ behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij SHMZ en/of haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHMZ is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

SHMZ heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SHMZ, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. SHMZ heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Hyperlinken
Door hyperlinks aan te brengen naar deze site bevestig je in te stemmen met deze voorwaarden en zich daaraan te houden. Onder de hieronder genoemde voorwaarden staat de uitgever in beginsel toe dat je incidenteel hyperlinks aanbrengt naar deze site en anderszins de daarop beschikbare informatie (her)gebruikt.

Onder incidenteel gebruik wordt in ieder geval niet verstaan het structureel indexeren en doorzoeken van onze website en op basis daarvan een periodieke nieuwsvoorziening beschikbaar stellen, mede op basis van de door de uitgever gepubliceerde informatie.